ໜ້າຫຼັກ

ແຈ້ງການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທສາຂາໄອທີ

ແຈ້ງການ: ເປີດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາປະລິນຍາໂທວິສະວະກຳສາດ ທາງດ້ານໄອທີ ສົກປີ 2014-2015

ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນສໍາລັບຟອມສະໝັກຮຽນ( File word processing )


2012. ITSD Website